Závěrečná rezoluce z 2. kongresu TČM 2010

Vážené účastnice, vážení účastníci a vážení hosté druhého pražského kongresu tradiční čínské medicíny,

děkujeme Vám, že jste se zúčastnili tohoto výročního kongresu konaného při příležitosti 20ti let trvání tradiční čínské medicíny v České a Slovenské republice.

Kongres byl uspořádán za spolupráce několika společností, které se šířením tradiční čínské medicíny zabývají:

 • Československou SinoBiologickou společností - ČSBS
 • Sinobiologickou společností na Slovensku – SINBIOS
 • a Tradiční čínskou medicínou – TČM o.s.

Kvalitnímu průběhu kongresu významně napomohla též spolupráce a podpora od mnoha významných institucí, profesních sdružení, i jednotlivců, a to zejména:

 • World Federation of Chinese Medicine Societies (WFCMS)
 • European Benefyt Foundation
 • Aliance for Natural Health (ANH)
 • European Federation for Complementary and Alternative Medicine (EFCAM)
 • CAMbrella
 • Kongres Rothenburg
 • Ústav tradičnej čínskej medicíny pri SZU Bratislava
 • Česká lékařská akupunkturistická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLAS ČLS JEP)
 • Tchientinská univerzita TCM (TUTCM)
 • Novosibirské oddělení Ruské akademie věd
 • European TCM Association (ETCMA)
 • PTE Komplementer Medicina Tanszéke

Cílem kongresu bylo v souladu se stanovami pořadatelů šíření a popularizace tradiční čínské medicíny (TČM), zejména čínské akupunktury, fytoterapie, dietetiky, zdravotních cvičení qigong, masáží tuina a dietetiky. Jedná se o silné nástroje pro prevenci i léčbu onemocnění, které mohou být v mnoha případech efektivnější a levnější, než obecně dostupné klasické metody západní. Čínská medicína již nyní denně pomáhá mnoha občanům našich zemí v udržování zdraví.

Na kongresu bylo přítomno 249 účastníků, kteří ve čtyřech kongresových dnech vyslechli přednášky 44 lektorů z 15 zemí.

V průběhu kongresu došlo k významné události, a to otevření pražské Kanceláře pro vytváření standardů pro výuku TČM jako pobočky Výboru pro standardizaci vzdělávání Světové federace společností čínské medicíny (Educational Instruction Committee World Federation of Chinese Medicine Societies - EIC WFCMS). Kancelář bude napomáhat v dalším šíření tradiční čínské medicíny formou standardizace výuky i vzdělávacích akcí.

Uplynulých 20 let TČM v České a Slovenské republice bylo ve znamení propagace, rozšiřování řad praktiků i uživatelů metod TČM, která díky vyvíjenému úsilí i svým výsledkům a získala na oblibě a dostala se i do povědomí širší veřejnosti, odborné i laické.

V současné době čekají TČM v našich zemích a vlastně i v celé EU dvě velké výzvy:

Za prvé: čelení dopadům velmi restriktivní direktivy 2004/24/EC o tradičních bylinných přípravcích, která navzdory svému názvu nerespektuje zákonitosti tradičních medicín a v nich uchovaných znalostech a zkušenostech celých generací tradičních lékařů zvyklých ke svým pacientům přistupovat na základě komplexního zhodnocování zdravotních příznaků.

Uvedená direktiva naprosto neopodstatněně medikalizuje mnoho používaných složek, u kterých je dostatek informací o jejich používání jako potravin či potravinových doplňků po mnoho století, včetně dat o jejich bezpečnosti doložených na celých populacích v místě původu tradičních medicín.

Direktiva navíc opomíjí i moderní možnosti vědeckého zkoumání, např. systémovou biologii a metabolomiku. V konečném důsledku, mj. též kvůli prohibitivním a nerealistickým registračním poplatkům, neposkytuje direktiva přípravkům tradiční čínské medicíny příliš možností k registraci svým prostřednictvím.

A tak navzdory tomu, že byla zákonodárci míněna jako direktiva harmonizační, je ve výsledku prohibitivní a harmonizaci nepřináší. Tyto skutečnosti je třeba napadnout soudním přezkumem u evropského soudu.

Za druhé: na celoevropské úrovni, jakož i na úrovni jednotlivých členských zemí, chybí institucionalizace statusu „kvalifikovaného praktika" tradiční čínské medicíny. Definice a legalizace takového statusu, včetně stanovení kvalifikačních a dalších předpokladů, musí být v následujícím období hlavním cílem odborné veřejnosti. Vyjadřujeme proto plnou podporu vzniku Komory tradiční čínské medicíny v ČR i dalších zemích.

Obě výše uvedené a velmi komplexní výzvy vyžadují, aby se odborná veřejnost sdružovala do profesních či zájmových organizací, které budou své členy zastupovat na jednáních v jednotlivých členských státech i na celounijní úrovni. Rovněž je třeba, aby se dále jednotlivé organizace začleňovaly do větších a nadnárodních celků, protože jen koncentrací úsilí a prostředků bude možno se zhostit uvedených výzev adekvátně.

Vyzýváme proto odbornou veřejnost k aktivnímu přístupu k oběma uvedeným výzvám.

Organizátoři i účastníci kongresu vyjadřují připravenost usilovat o širší aplikaci tradičního čínského lékařství do struktur „balíčku" dostupné zdravotní péče v České i Slovenské republice, aby přidaná hodnota tradiční čínské medicíny byla dostupná co nejširší veřejnosti. Hlásíme se k chartě práv pacientů na možnost svobodného výběru metody léčby.

Závěrem chceme poděkovat všem účastníkům, lektorům, sponzorům a organizačnímu i technickému týmu za přispění k přípravě a zdárném průběhu kongresu.

Předsednictvo
2. pražského kongresu tradiční čínské medicíny
28. listopadu 2010

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Naše webové stránky používají cookies. Přečtěte si, jak tyto soubory používáme .