Všeobecné obchodní podmínky

Objednávkou vzdělávací akce na webovém rozhraní www.tcm.cz (dále jen „webové rozhraní“) nebo jiným dostupným způsobem přijímáte a zavazujete se dodržovat tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) spolku Tradiční čínská medicína z.s., se sídlem Dělnická 1020/54, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 22677143 DIČ: CZ22677143 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 18847, adresa pro doručování: Dělnická 1020/54, Holešovice, 170 00 Praha 7, telefonní číslo: +420 723 555 313 Kontaktní e-mail: info@tcm.cz (dále jen „my“ nebo „poskytovatel“).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na uzavírání smluv týkajících se vzdělávacích akcí mezi poskytovatelem a osobou (dále jen „smlouva“), která učiní objednávku vzdělávací akce (dále jen „objednatel“ nebo „vy“), a dále na podmínky účasti na vzdělávací akci organizované poskytovatelem. Podmínky účasti na vzdělávací akci jsou závazné i pro jiné osoby než pro objednatele. Pokud objednáváte vzdělávací akci, které se budou účastnit jiné osoby (dále jen „účastník“), zavazujete se seznámit takové osoby s těmito obchodními podmínkami. Za dodržování obchodních podmínek účastníky odpovídá objednatel. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že tyto obchodní podmínky se vztahují výlučně k poskytování vzdělávacích akcí dle odst. 1.2. tohoto článku obchodních podmínek.

1.2. Vzdělávací akcí se rozumí vzdělávací kurzy, přednášky, semináře, pobytové semináře, besedy, konference a obdobné akce jednorázového charakteru, pořádané poskytovatelem, a to prezenční formou či zprostředkované digitálním způsobem jako poskytnutí digitálního obsahu (dále také „digitální obsah“), zaměřené na vzdělávání zejména v oblasti tradiční čínské medicíny.

1.3. Termínem konání vzdělávací akce se rozumí den, který je jako termín vzdělávací akce uveden na webovém rozhraní; v případě vícedenních vzdělávacích akcí je termínem vzdělávací akce první den konání.

1.4. Smlouvou se zavazujeme umožnit vám (případně vámi přihlášeným účastníkům) účast na vzdělávací akci uvedené ve vaší objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám za tuto vzdělávací akci dohodnutou cenu. Dále se zavazujete dodržovat níže uvedené pokyny týkající se účasti na vzdělávací akci a případně zajistit, že tyto pokyny budou dodržovat i vámi přihlášení účastníci.

1.5. Objednatelem se dle těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel i spotřebitel. Podnikatelem se rozumí dle ustanovení §420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem je také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Spotřebitelem se rozumí dle ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem. V případě, že jste spotřebitelem, jedná se o spotřebitelskou smlouvu. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Nejste-li spotřebitel nemáte zejména právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.6. Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty: 

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • bližšími podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci ve vztahu ke konkrétní vzdělávací akci zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
 • a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
  • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
  • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

1.7. Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.8. Zasláním objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.9. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Na webovém rozhraní www.tcm.cz je uveden seznam vzdělávacích akcí včetně uvedení termínu konání, místa konání, ceny a stručného popisu obsahu vzdělávací akce. Případné slevy z uvedených cen závisí na uvážení poskytovatele a není na ně právní nárok, to neplatí pro vzdělávací akce, které jsou od počátku závazně objednané za cenu po slevě.

2.2. Prezentace našich služeb je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Uspořádání nabízených vzdělávacích akcí na webovém rozhraní je řazeno dle termínu konání neobsazených vzdělávací akcí. Pro zajištění informativního charakteru jsou na webovém rozhraní v uspořádání nabízených akcí pod neobsazenými nabízenými vzdělávacími akcemi zobrazovány také již obsazené vzdělávací akce a proběhlé vzdělávací akce, u kterých je uvedeno, že tyto vzdělávací akce jsou již obsazené a nelze se na ně již přihlásit. V případě vyhledávání vzdělávací akce na webovém rozhraní jsou výsledky vyhledávání zobrazeny v pořadí dle nejbližší fulltextové shody vámi vyhledávaného klíčového slova a nabízenými vzdělávacími akcemi. Takto zobrazené shody jsou následně řazeny dle termínu konání a obsazenosti zobrazených vzdělávacích akcí. Výsledky vyhledávání nejsou nijak personifikované.

2.3. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali závaznou objednávku (dále jen „objednávka“), a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. O přijetí objednávky budete bez zbytečného odkladu po jejím přijetí informováni zasláním e-mailu o potvrzení přijetí objednávky na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Současně je stav vaší objednávky k zobrazení ve vašem uživatelském účtu.

2.4. Objednávku zvolené vzdělávací akce můžete podat výhradně prostřednictvím webového rozhraní po zadání přístupových údajů do uživatelského účtu.

2.5. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané v registračním formuláři na webovém rozhraní, zejména přesný název vzdělávací akce a vaše kontaktní údaje.

2.6. Před odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“ bude již vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich případné změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

2.7. Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku, pokud jsou údaje v objednávce neúplné, nebo vzbuzují pochybnosti o skutečném úmyslu objednat vzdělávací akci. V takovém případě budete na tuto skutečnost upozorněni prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu, která byla uvedena v objednávce, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky.

2.8. Ceny vzdělávacích akcí zůstávají v platnosti po dobu, po jakou jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Je-li cena uvedena v jiné měně než v českých korunách, je tato cena v cizí měně vypočtena na základě aktuálního devizového kurzu vedeného ČNB a může být zaokrouhlena.

2.9. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služeb na webovém rozhraní, nejsme povinni vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu poskytnout, a to ani v případě, že byla taková objednávka automaticky z naší strany potvrzena, případně již došlo ze strany objednatele k zaplacení ceny. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy. O takové chybě vás budeme informovat bez zbytečného odkladu a zašleme vám pozměněnou nabídku na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena vámi zaslaným potvrzením o přijetí nabídky na naší e-mailovou adresu. V případě odstoupení od smlouvy se zavazujeme vámi uhrazenou cenu zaslat zpět na vámi uvedené číslo účtu.

2.10. Pokud bude vzdělávací akce po učinění objednávky kapacitně naplněna dříve, než dojde k přijetí objednávky, budeme vás o této skutečnosti informovat prostřednictvím e-mailové zprávy.

2.11. Je-li předmětem objednávky vzdělávací akce zprostředkovaná digitálním způsobem, jakožto poskytnutí digitálního obsahu, prohlašujete odesláním závazné objednávky, že výslovně souhlasíte se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a berete na vědomí, že tímto prohlášením vám podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku zaniká právo odstoupit od smlouvy.

2.12. Informace o smlouvách uzavíraných prostřednictvím webového rozhraní

 • Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí vaší objednávky dle odst. 2.3. tohoto článku.
 • Smlouva není uzavírána v listinné podobě; tvoří ji tyto obchodní podmínky, vaše objednávka a její přijetí z naší strany.
 • Smlouva vám bude zaslána e-mailem nebo na vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou si vyhrazujeme právo žádat úhradu nákladů s tím spojených.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.
 • Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě.
 • Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.

3. Platební podmínky

3.1. Cenu vzdělávací akce lze uhradit: 

 • prostřednictvím platební karty on-line;
 • bezhotovostním převodem na náš bankovní účet sdělený v potvrzení o přijetí objednávky, případně bezodkladně poté

3.2. Případné náklady související s úhradou ceny vzdělávací akce (zejména transakční poplatky) se zavazujete nést v plné výši vy. V případě, že budou jakékoliv náklady související s platbou požadovány po nás, bude vám vystavena dodatečná faktura na doplatek těchto nákladů.

3.3. V případě bezhotovostní platby je cena vzdělávací akce splatná do tří pracovních dnů od přijetí objednávky dle článku 2. odst. 2.3. obchodních podmínek, nejpozději však v den konání vzdělávací akce. Váš závazek uhradit cenu vzdělávací akce je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Cenu vzdělávací akce jste vždy povinni uhradit nejpozději v den konání vzdělávací akce. V případě objednávky digitálního obsahu je cena splatná nejpozději do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky.

3.4. Vezměte na vědomí, že v případě, že neuhradíte cenu do doby splatnosti, ztrácíte své pořadí v evidenci přihlášených objednatelů a v případě naplnění kapacity vzdělávací akce nemusíte být přijati.

3.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na vzdělávací akci těm účastníkům, kteří neprokáží zaplacení ceny vzdělávací akce (pokud nebyla předem dohodnuta platba na místě v den konání vzdělávací akce).

3.6. Platba je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR), a to dle měny uvedené u příslušné vzdělávací akce na webovém rozhraní.

4. Zrušení a změny smlouvy

4.1. V případě vašeho zájmu o zrušení nebo změnu objednávky či volbu jiného termínu vzdělávací akce nás bezodkladně kontaktujte. Upozorňujeme vás, že na výše uvedené změny nemáte dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok a provedení uvedených změn je možné pouze po dohodě s námi. Zrušení objednávky vzdělávací akce je možné pouze za předpokladu úhrady stornopoplatku dle čl. 4.3. níže.

4.2. O zrušení závazné objednávky nás bez zbytečného odkladu informujte písemnou formou (e-mailem na info@tcm.cz či doporučenou poštou adresovanou na sídlo společnosti).

4.3. V případě zrušení objednávky vzdělávací akce si vyhrazujeme právo požadovat úhradu stornopoplatků ve smyslu ust. § 1992 občanského zákoníku v následující výši:

Počet pracovních dnů před konáním vzdělávací akceVýše stornopoplatku
Více jak 30 dnů před akcí 500 Kč
29 až 11 dnů před akcí 40 % ceny vzdělávací akce
10 dní a méně 100 % ceny vzdělávací akce

4.4. Vyhrazujeme si právo provést nezbytné nutné změny v parametrech vzdělávací akce uvedených v přihlášce, zejména upravit obsahovou náplň vzdělávací akce, změnit termín vzdělávací akce nebo změnit osobu vedoucí vzdělávací akce (dále jen „lektor“) i délku vzdělávací akce, a to vždy při zachování kvality vzdělávací akce. Vyhrazujeme si rovněž právo k uskutečnění vzdělávací akce online, zejména v případě nemožnosti uskutečnění vzdělávací akce za osobní účasti. O veškerých změnách vás budeme informovat e-mailem. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte máte právo na odstoupení od smlouvy bez povinnosti hradit stornopoplatek.

4.5. Vyhrazujeme si právo vzdělávací akci zcela zrušit v případě, že dojde k neočekávané a nepředvídatelné události (náhlé omezení dopravních služeb z důvodu stávky či nepříznivých povětrnostních podmínek, poškození či zničení prostor konání vzdělávací akce, onemocnění lektora apod.), nebo nebude-li dosaženo minimálního počtu účastníků vzdělávací akce.

4.6. V případě, že jste spotřebitelem: 

4.6.1. Máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy není-li dále uvedeno jinak, a to jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči nám. V případě odstoupení od smlouvy prostřednictvím elektronické komunikace se rozumí výlučně prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v obchodních podmínkách. Pro odstoupení od smlouvy můžete využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy uvedený na webovém rozhraní, který zašlete elektronicky e-mailem nebo jej doručíte písemně na naši adresu, resp. e-mailovou adresu uvedenou v obchodních podmínkách, přičemž o potvrzení odstoupení od smlouvy budete informováni prostřednictvím e-mailu. Pro zajištění lhůty k odstoupení od smlouvy postačí, aby bylo odstoupení od smlouvy odesláno v příslušné 14denní lhůtě. 

 4.6.2. Máte v případě, že se dostaneme do prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, právo od smlouvy odstoupit, nebude-li z naší strany zajištěno zpřístupnění digitálního obsahu bez zbytečného odkladu poté co nás vyzvete k plnění, případně v dodatečné lhůtě, na které se výslovně dohodneme

 4.6.3. Nemáte právo od smlouvy o poskytování služeb v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku odstoupit, jestliže vám byly služby poskytnuty s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a bylo vám před uzavřením smlouvy sděleno, že v takovém případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy

 4.6.4. Nemáte právo odstoupit od smlouvy v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období

 4.6.5. Nemáte právo od smlouvy o poskytování digitálního obsahu v souladu s §1837 písm. l) občanského zákoníku odstoupit, pokud vám digitální obsah nebyl dodán na hmotném nosiči, byl vám dodán s vaším předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a bylo vám před uzavřením smlouvy sděleno, že v takovém případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy.

4.7. Vedle dalších případů uvedených v obchodních podmínkách jsme oprávněni od smlouvy odstoupit také v případě, že z vaší strany nebude ve lhůtě splatnosti uhrazena cena vzdělávací akce.

4.8. Při zrušení objednávky či odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze stran vám bude uhrazená cena vzdělávací akce nebo její poměrná část vrácena na účet, ze kterého jsme platbu přijali, případně na účet, který uvedete, a to do 30 dnů ode dne zrušení objednávky. Vyhrazujeme si právo započíst pohledávku na úhradu stornopoplatku oproti pohledávce objednatele na vrácení ceny vzdělávací akce, či její poměrné části. Případné transakční poplatky spojené s vrácením ceny vzdělávací akce nesete v plné výši vy (to neplatí v případě, že byla smlouva zrušena z důvodů na naší straně). Po vzájemné dohodě je možné použít vámi zaplacenou cenu jako zálohu na platbu jiné vzdělávací akce. Současně bude, při zrušení objednávky či odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze stran, zcela omezen přístup ke vzdělávací akci zprostředkované digitálním způsobem prostřednictvím webového rozhraní.

5. Podmínky účasti na vzdělávacích akcích organizovaných poskytovatelem

5.1. Právo na účast na vzdělávací akci je převoditelné na třetí osobu výhradně po našem předchozím souhlasu a před termínem konání vzdělávací akce. V případě vašeho zájmu o převedení práva účasti na vzdělávací akci na třetí osobu nás kontaktujte nejpozději den před termínem konání vzdělávací akce.

5.2. V průběhu vzdělávací akce je bez výslovného souhlasu poskytovatele zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či zvukově obrazové záznamy vzdělávací akce. Jakékoliv pořízené záznamy je dále zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či jinak poskytovat třetím osobám, a to úplatně i bezplatně.

5.3. Vyhrazujeme si právo pořizovat obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy ze vzdělávací akce, na nichž může být zachycena podoba a projevy účastníků vzdělávací akce. Tyto záznamy jsme oprávněni zveřejňovat pro účely propagace, nabízení a poskytování našich služeb. Účastí na vzdělávací akci dáváte vy i případní další účastníci svolení s rozšiřováním své podoby ve smyslu § 85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelné.

5.4. Účastí na vzdělávací akci vyjadřujete souhlas s tím, že budete respektovat podmínky uvedené v těchto obchodních podmínkách, pokyny lektora, budete se řídit jeho instrukcemi a zdržíte se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh vzdělávací akce. V případě porušení vám může být odepřeno právo další účasti na vzdělávací akci bez nároku na vrácení ceny.

5.5. Vezměte, prosím, na vědomí, že některé vzdělávací akce jsou určeny pro pokročilé účastníky a vyžadují hlubší znalost tradiční čínské medicíny. Tato informace je vždy uvedena u konkrétní nabízené vzdělávací akce na webovém rozhraní. Neneseme žádnou odpovědnost za případné neporozumění či nepochopení látky tvořící obsah vzdělávací akce.

5.6. Každý účastník vzdělávací akce je v průběhu vzdělávací akce povinen zejména: 

 • dodržovat všechny pokyny lektora a zástupců poskytovatele;
 • nenarušovat průběh vzdělávací akce hlukem či jiným nevhodným chováním;
 • nevyrušovat ostatní účastníky;
 • chovat se k lektorovi a ostatním účastníkům v souladu s obecně uznávanými pravidly chování;
 • počínat si za všech okolností tak, aby nedošlo ke vzniku škod na majetku či zdraví poskytovatele či třetích osob;
 • dodržovat bezpečnostní a požární předpisy platné pro budovu, v níž se vzdělávací akce pořádá;
 • zdržet se používání technických zařízení ke sdílení obsahu vzdělávací akce.

5.7. Je-li součástí vzdělávací akce certifikát o absolvování, zavazujeme se předat certifikát vám i dalším účastníkům prostřednictvím lektora nebo jiným vhodným způsobem. Podmínkou vydání certifikátu je absolvování celé vzdělávací akce. K předání certifikátu dojde ihned po skončení vzdělávací akce, nebo bude certifikát dle dohody zaslán poštou.

5.8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané vám v rámci vzdělávací akce vyplývají ze zkušeností a znalostí lektora a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané oblasti.

5.9. Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem vzdělávací akce, nebo informace, které v průběhu vzdělávací akce získáte od nás či od lektora, jsou předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni tyto informace jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám a šířit.

5.10. Obsah vzdělávací akce a materiály poskytované v rámci vzdělávací akce jsou chráněny naším autorským právem, případně autorským právem lektora nebo třetích osob. Materiály jsou určeny pouze pro vaši potřebu. Obsah materiálů nesmíte kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu.

5.11. Při nerespektování autorských práv budeme postupovat v souladu s občanským zákoníkem a se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále máme za porušení našeho autorského práva právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu, resp. náhradu škody včetně ušlého zisku.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to zejména pak ustanoveními § 1914 až § 1925 občanského zákoníku a v případě digitálního obsahu ustanoveními § 2389a až § 2389f občanského zákoníku a v případě, že jste spotřebitelem pak i ustanoveními § 2389g až § 2389s občanského zákoníku a dále také Reklamačním řádem.

6.2. V případě, že jste spotřebitelem uplatní se postup pro uplatnění práv z vadného plnění stanovený naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k vaší spokojenosti.

7. Registrace na webovém rozhraní

7.1. Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

7.2. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

7.3. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat vzdělávací akce, sledovat objednané vzdělávací akce a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

7.4. Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

7.5. V případě podezření na zneužití vašeho uživatelského účtu jste povinen bez zbytečného odkladu nás o takovém podezření písemně informovat, a to prostřednictvím e-mailu anebo doporučenou poštou. V takovém případě dojde k zneplatnění dosavadních přístupových údajů do vašeho účtu a vytvoření nových přístupových údajů, které obdržíte elektronicky na vaši e-mailovou adresu. Zavazujete se poskytnout nám v případě podezření na zneužití, resp. zneužití vašeho účtu veškerou součinnost.

8. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní

8.1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

8.2. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

8.3. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

8.4. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

8.5. Na webových stránkách mohou být uveřejněny recenze poskytnuté spotřebiteli (dále jen „spotřebitelská recenze“). V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele prověřujeme důvěryhodnost spotřebitelských recenzí. Za účelem této kontroly si vyhrazujeme právo ponechat na webovém rozhraní zveřejněné pouze spotřebitelské recenze spotřebitelů s uživatelským účtem, díky kterému je možné ověřit, že daný spotřebitel skutečně námi poskytované služby využil.

9. Poskytování digitálního obsahu a údaje o funkčnosti digitálního obsahu

9.1. Digitální obsah je vám zpřístupněn po zaplacení ceny dle článku 3 obchodních podmínek, a to prostřednictvím internetového odkazu, který vám je zaslán prostřednictvím e-mailu. Odkaz na příslušnou internetovou stránku, na které je předtočené video vzdělávací akce zpřístupněno, naleznete také ve svém uživatelském účtu po předchozím přihlášení.

9.2. Digitální obsah vám může být zprostředkován následujícím způsobem:

 • a) zpřístupněním videa předtočené vzdělávací akce. Takto předtočené video vzdělávací akce je nahrané prostřednictvím internetové platformy Vimeo, která je určena pro sdílení audiovizuální tvorby, a je pevně vloženo na našem webovém rozhraní. Po zaplacení ceny dle článku 3. obchodních podmínek vám bude na vámi uvedenou e-mailovou adresu zaslán odkaz na příslušnou internetovou stránku, na které vám bude předtočené video vzdělávací akce zpřístupněno. Odkaz na příslušnou internetovou stránku, na které je předtočené video vzdělávací akce zpřístupněno, naleznete také ve svém uživatelském účtu.
 • b) živým streamováním přístupným pouze v konkrétním předem uvedenému termínu a času konání vzdělávací akce, a to prostřednictvím streamovací platformy ZOOM, případně obdobné streamovací platformy. Po zaplacení ceny dle článku 3. obchodních podmínek vám bude na vámi uvedenou e-mailovou adresu zaslán odkaz na příslušnou internetovou stránku platformy ZOOM, na které bude stream vzdělávací akce vysílán. V případě, že máte ve svém digitálním zařízení nainstalovanou aplikaci ZOOM, budete po kliknutí na odkaz (zaslaný na vaši e-mailovou adresu) přesměrováni do aplikace ZOOM, ve které vám bude stream vzdělávací akce zpřístupněn. V případě, že využíváte aplikaci ZOOM je nezbytné, abyste měli vždy nainstalovanou nejnovější verzi vydanou zprostředkovatelem aplikace ZOOM včetně všech aktualizací, v opačném případě nemůžeme zaručit správné fungování streamu vzdělávací akce na vašem digitálním zařízení a nedopovídáme za případné vady digitálního obsahu.

9.3. V případě digitálního obsahu zpřístupněného způsobem podle odst. 9.2. písm. a) tohoto článku se jedná o trvající závazek po dobu, po kterou vám bude digitální obsah zpřístupněn, nejdéle však po dobu 1 roku. Takový digitální obsah vám bude zpřístupněný v nejnovější verzi digitálního obsahu dostupnou v okamžiku uzavření smlouvy. Po dobu přístupu k digitálnímu obsahu nebude tato verze digitálního obsahu aktualizována. V případě, že bude nezbytné provést aktualizaci za účelem bezvadného zpřístupnění digitálního obsahu, budete na takovou aktualizaci upozorněni a v případě, že ji neprovedete, nejsme odpovědni za případné vady digitálního obsahu.

9.4. V případě digitálního obsahu zpřístupněného podle odst. 9.2. písm. b) tohoto článku se jedná o jednorázové plnění. Takový digitální obsah může být zaznamenán v podobě audiovizuálního záznamu. Pakliže byl tento záznam proveden, pak vám může být posléze zpřístupněn stejným způsobem jako digitální obsah zpřístupněný způsobem dle odst. 9.2. písm. a) tohoto článku. V takovém případě se jedná o trvající závazek a pro takový audiovizuální záznam streamu vzdělávací akce platí stejné podmínky jako pro digitální obsah zpřístupněný způsobem dle odst. 9.2. písm. a) tohoto článku.

9.5. Digitální obsah ke své plné funkčnosti vyžaduje na vaší straně hardwarové a softwarové vybavení umožňující procházení webových stránek (internetový prohlížeč), přehrávání audio a video souborů v běžných formátech s využitím běžných audio a video kodeků, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku. V případě, že máte ve svém digitálním zařízení nainstalovanou aplikaci ZOOM, pak je nezbytné mít tuto aplikaci nainstalovanou v nejnovější dostupné verzi se všemi dostupnými aktualizacemi.

9.6. V případě technických problémů nebo jiných neočekávaných událostí a dále také v případě nezbytné údržby a/nebo aktualizace internetových stránek si vyhrazujeme právo vám dočasně částečně nebo zcela omezit přístup k digitálnímu obsahu.

9.7. V případě očekávaného dlouhodobého výpadku při poskytování digitálního obsahu vás budeme o takto očekávaném výpadku předem informovat prostřednictvím e-mailové zprávy. V ostatních případech si vyhrazujeme právo provádět nezbytné aktualizace a údržbu internetových stránek bez předchozího upozornění.

9.8. Vyhrazujeme si právo na změnu internetových stránek, zejména pak její struktury, domény a obsahu. V takovém případě budete předem informováni na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování a nejsme vázáni žádnými kodexy chování.

10.2. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

10.3. Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v odst. 10.4. a 10.5. tohoto článku obchodních podmínek. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

10.4. Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

10.5. Pro podání stížnosti týkající se našich služeb a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů, můžete jako spotřebitel rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.6. Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku a s využíváním digitálního obsahu (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte vy sami ve výši a způsobem dle podmínek vašeho poskytovatele internetového připojení a mobilního operátora. Tyto náklady se neliší od běžné sazby účtované vaším operátorem.

10.7. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

10.8. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho nebo více ustanoveních není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

10.9. Potvrzením závazné objednávky prohlašujete, že jste se těmito obchodními podmínkami před závazným objednáním vybrané služby řádně seznámil a s obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu souhlasíte.

10.10. Zveřejněním těchto obchodních podmínek je v souladu s občanským zákoníkem splněna povinnost podnikatele sdělit nezbytné informace spotřebitelům před uzavřením smlouvy.

10.11. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 3. 5. 2024 a nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Jak používáme cookies

Nastavení
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie