Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady") popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.tcm.cz (dále jen „webové rozhraní") společnými správci osobních údajů:

Tradiční čínská medicína z.s.,
se sídlem Dělnická 1020/54, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 22677143, DIČ: CZ22677143
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 18847

a

TCM servis z.s.
se sídlem Rybná 716/24, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 05547113, není plátcem DPH
zapsaná: ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 67040

a

Československá SinoBiologická společnost, z.s.
se sídlem Revoluční 1202/20, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
IČ: 00202321, není plátcem DPH
zapsaná: ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 1332

Společné kontaktní údaje společných správců osobních údajů:

Adresa pro doručování: Dělnická 1020/54, Holešovice, 170 00 Praha 7
Telefonní číslo: +420 723 555 313
Kontaktní e-mail: info@tcm.cz

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

 1. Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení") a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Co jsou osobní údaje?

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):
  • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
  • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa;
  • další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

2. Získávání a využívání osobních údajů

2.1. Jak získáváme vaše osobní údaje?

 1. Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky, vyplnění formuláře, případně při zřízení uživatelského účtu. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom prosím.
 2. Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

2.2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

 1. Osobní údaje zadané při poptávání a objednávání služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.
 2. Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy a výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.
 3. Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našich služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.
 4. Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 16 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.
 5. Pokud nám v rámci vzájemné komunikace, zejména prostřednictvím e-mailové zprávy, kontaktního formuláře na webovém rozhraní nebo prostřednictvím jiných komunikačních sítí poskytnete dobrovolně své citlivé údaje (zejména o vašem zdravotním stavu), udělujete nám zasláním těchto citlivých údajů souhlas s jejich zpracováním. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem vyřízení naší komunikace (zejména k zodpovězení vašich dotazů).
 6. Vaše podoba může být nahodile zachycena při natáčení videa nebo pořízení fotografií v průběhu vzdělávacích akcí. Takové záznamy využíváme výhradně k interním účelům. Pokud se zachycením vaší podoby nesouhlasíte, informujte nás o tom prosím. V předem ohlášených situacích, když nám k tomu vyjádříte souhlas, můžeme pořídit a zveřejnit záznamy a fotografie ze vzdělávacích akcí za účelem naší propagace.
 7. Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který udělujete příslušným nastavením Vašeho internetového prohlížeče). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.
 8. Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

2.3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

 1. Osobní údaje zadané v rámci poptávání a objednávání služeb nebo v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.
 2. Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní, na kterém budeme nabízet služby obdobné těm, které vám byly poskytnuty.
 3. Pokud nám zasláním citlivých údajů v rámci naší komunikace udělíte souhlas ke zpracování těchto údajů v souladu s předchozím článkem, budou tyto údaje využit po dobu trvání naší vzájemné komunikace (zejména do vyřízení vašeho dotazu).

3. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

3.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 1. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.
 2. Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:
  • prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu info@tcm.cz;
  • telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle: +420 723 555 313;
  • písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu: Dělnická 1020/54, Holešovice, 170 00 Praha 7;
  • v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).
 3. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

3.2. Právo na přístup k osobním údajům

 1. Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:
  • účel zpracování;
  • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
  • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.
 2. Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

3.3. Právo na opravu

 1. Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

3.4. Právo vznést námitku proti zpracování

 1. Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

3.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut")

 1. Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
  • jste odvolali souhlas se zpracováním;
  • jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;
  • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
 2. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

3.6. Právo na omezení zpracování

 1. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:
  • popíráte přesnost svých osobních údajů;
  • je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;
  • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
  • vznesete námitku proti zpracování.
 2. Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.
 3. Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.
 4. Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

3.7. Právo na přenositelnost údajů

 1. Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

3.8. Jak můžete svá práva uplatnit?

 1. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.
 2. Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 3. Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

4. Správa a zpracování osobních údajů

4.1. Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

 1. Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.
 2. V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu. Vaše osobní údaje budou předávány do států mimo Evropskou unii, pokud to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.
 3. Vaše osobní údaje zpracovává zejména:
  • Pragon s. r. o., IČO: 26454238;
  • Tianjiská univerzita tradiční čínské medicíny v Čínské lidové republice;
  • Facebook Inc.;
  • Google, Inc.,
  • The Rocket Science Group (provozuje e-mailový systém Mailchimp)
  • Magdalena Bendová, IČO: 86618750.
  • Poskytovatel ubytování na Letní škole s tradiční čínskou medicínou a Letní škole s fytoterapií

4.2. Jak osobní údaje zpracováváme?

 1. Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5. Soubory cookies

5.1 Co jsou to cookies

Cookies jsou drobné textové dokumenty, vytvořené webovou stránkou, které jsou ukládány na zařízení návštěvníků webové stránky www.tcm.cz pomocí prohlížeče. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů. Jedná se pouze o údaje o užívání webu www.tcm.cz nikoli o užívání ostatních stránek, procházených uživatelem. Informace obsažené v cookies jsou anonymní, neobsahují citlivé údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby. Pokud by některá z námi využívaných služeb zpracovávala osobní údaje, k čemuž bychom potřebovali Váš souhlas, vyžádáme si jej. Cookies využívá většina webových stránek.

5.2 Jak se dělí cookies

Cookies se dělí

 • dle doby, na kterou jsou ukládány, na dlouhodobé a krátkodobé.
  • Krátkodobé jsou vymazány z vašeho prohlížeče poté, co ho zavřete.
  • Dlouhodobé jsou ve vašem prohlížeči uchovávány. Vymazány jsou až po určité době, v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče.
 • dle strany, která cookies využívá
  • Cookies první strany, jsou vytvářené a ukládané samotný webem a mohou být nezbytné pro fungování dané stránky či její částí. Jsou navázané ke konkrétní doméně provozovatele webu. Jsou jak krátkodobé, tak dlouhodobé.
  • Cookies třetích stran jsou napojeny na webové stránky třetích stran. Jedná se o funkční nástroj obvykle využívaný k cílené reklamě.
 • dle využití na marketingové, preferenční, statistické a nutné.
  • Nutné (jsou povinné) cookies soubory jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Naše webová stránka ukládá data (=soubory cookies) na vašem zařízení (=do úložiště vašeho prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
  • Funkční: Doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládají některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, použítí skriptů a/nebo zdrojů třetích stran, widgety atd.
  • Analytické: Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.
  • Marketingové: Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran k vylepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na tomto webu nebo na jiných webových stránkách.

5. 3 Které cookies používáme

 • Google Analytics – jde o analytický nástroj vytvářející dlouhodobé cookies třetích stran. Tento nástroj je využíván na velkém množství webových stránek a slouží k získávání statistických údajů a optimalizaci fungování webu.
 • Facebook – jde o dlouhodobé cookies třetích stran. Slouží k marketingovým a reklamním účelům na sociální síti. Pomáhá vytvářet reklamní nabídky na míru uživateli.
 • MailChimp – e-mailingový nástroj. Ukládá dlouhodobá cookies třetích stran. Slouží k rozesílání hromadných e-mailů a vytváření e-mailových kampaní.

5. 4 K čemu jsou vaše cookies využíváme

Vaše soubory cookies využíváme zejména pro analýzu návštěvnosti. Pomocí statistických dat, které nám tyto soubory poskytují se snažíme optimalizovat funkčnost webových stránek a zvýšit jejich uživatelskou přívětivost.

Dále používáme marketingové cookies pro vytváření reklamních kampaní. Ty jsou prováděny pomocí PPC (platba za kliknutí) reklam. Při vytváření marketingových strategií využíváme remarketingu. Remarketing je reklamní postup při kterém se reklama zobrazuje uživatelům, kteří již navštívili naše webové stránky, konkrétně www.tcm.cz. Rozpoznání již navštívivších uživatelů je prováděno právě pomocí souborů cookies.

Tento proces nerozkrývá anonymitu vaši ani jiných uživatelů ani nijak neidentifikuje vaši totožnost.

5.5 Jak můžete zakázat či omezit užívání cookies

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče. Nastavením užívání cookies ve vašem prohlížeči dáváte obecný souhlas s jejich užíváním.

Více informací o jednotlivých prohlížečích najdete zde:

Safari 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Edge 

Opera 

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1. 1. 2022

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Jak používáme cookies

Nastavení
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie